Vårt formål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Vi skal derfor være den selvfølgelige kunnskaps-, informasjons- og interesseorganisasjon for alle hageinteresserte i Norge. Med hage mener vi alt fra den private balkong, terrasse, hage, fellesareal i boligområder og offentlige anlegg, til store kulturlandskap.

Arbeider over hele landet

Om lag 22 000 medlemmer er organisert i ca. 270 hagelag over hele landet. Lagene er samlet i 18 regionavdelinger. Hovedadministrasjonen ligger i Oslo.

Informasjon og inspirasjon

Hageselskapets logoHageselskapets hovedoppgave er å spre informasjon og inspirasjon. Det skjer blant annet gjennom media, vårt eget blad Norsk Hagetidend, regionavdelingenes årsprogramhefter Hva skjer, hjemmesiden vår, Facebook og Instagram. Hagelagene driver utstrakt kurs- og foredragsvirksomhet, forhandler lokale rabatter, inviterer til hagevandringer og sosiale tilbud med hagefokus. Hageselskapet yter faglig bistand til medlemmene og har samarbeidsprosjekter med offentlige miljøer og næringsliv.

For hageglede siden 1884

Det norske hageselskap ble etablert i 1884 under navnet Selskabet Havedyrkningens Venner. I 1939 ble navnet endret til Det norske hageselskap. Arbeidet omfatter i dag alt som har tilknytning til den grønne delen av våre omgivelser, slik at det skal fungere visuelt, dyrkingsmessig og funksjonelt. Vår virksomhet finansieres gjennom medlemskontingent, offentlige tilskudd og prosjektmidler.

Personvern

Det norske hageselskap forplikter seg til å behandle personopplysninger om medlemmer og kunder forsvarlig. Vi følger til enhver tid gjeldende lover og regler for personvern. Hageselskapets personvernerklæring

Kongelig beskytterskap

H.M. Dronning Sonja er Det norske hageselskaps høye beskytter. Det er vi takknemlige for og stolte over.

Fakta om Hageselskapet